Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Rütbelere ve Kıdeme Göre Hizmetiçi Eğitim Planlaması

Proje Sahibi: Emniyet Genel Müdürlüğü – Eğitim Daire Başkanlığı

Proje Konusu: Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Rütbelere ve Kıdeme Göre Hizmetiçi Eğitim Planlaması

Proje Tarihi: 12 Nisan – 12 Ekim 2005

Proje Özeti:

Bu çalışma, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbelere ve Kıdeme Göre Hizmetiçi Eğitim Planlamasına esas olacak şekilde; polis amirleri için her rütbe, polis memurları için meslekte çalışma süreleri esas alınarak 0-5, 5-10, 10-15, 15 ve üstü olmak üzere, detay alt başlıklarıyla birlikte eğitim programlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

Problem
“21. Yüzyıl Türk Emniyet Teşkilatının sahip olduğu Branş Dışı Hizmetiçi Eğitim Sisteminin nasıl bir modele dayandırılması gerektiği” Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 28 Mart 2005 tarihli hizmet alım Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, bu raporda ana problem sahası olarak ele alınmıştır.

Böylesi bir modelin geliştirilmesi süreci;

• Bilimsel yöntemin uygulanarak Emniyet Teşkilatının Eğitim Sisteminin analiz edilmesini,

• Analiz sonuçlarının; ilgili şartnamede de belirtildiği üzere, “Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin, rütbelere ve kıdeme göre hizmetiçi eğitim planlanması”na temel oluşturacak bir dizi bilimsel analiz yönteminin işe koşulmasını,

• Analizler sonucu elde edilen bulguların birlikte değerlendirilerek Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin, branşları dışında ihtiyacı olduğu belirlenen hizmetiçi eğitimlerin rütbelere ve kıdeme göre yeniden yapılanma olanaklarının belirlenmesini,

• Bu eğitimlerin ve önerilen yöntemin devamlılığının sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Sisteminin işleyişine yönelik özgün bir Modelin tanımlanması ve uygulanması basamaklarının gerçekleştirilmesini,

Sonuçta;  Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin her rütbe ve kıdem-bekleme süresindeki yıllara göre hangi ortak eğitim konularında, ne kadar süreyle hizmetiçi eğitim alması gerektiği belirlenerek; (a) Rütbeli personel için her rütbenin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılacağı eğitim programları, (b) Polis memurları için beşer yıllık dönemler halinde ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı eğitim programlarının planlanmasını içermektedir.

Bu nedenle, yukarıda ifade edilen ana probleme çözüm üretebilmek için bilimsel yönteme dayalı uygun veri toplayabilmek amacıyla aşağıdaki sorulara (alt problemler) raporun ilerleyen bölümlerinde yanıt aranmıştır.

• Emniyet Genel Müdürlüğünün Eğitim Sistemi nasıl bir modele dayanmaktadır?

• Uygulanan Eğitim Sistemi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ihtiyaçlarını karşılayan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin yetişmesini sağlayacak bir yapıda mıdır?

• Mevcut Eğitim Sisteminin aksayan yönleri nelerdir?

• Mevcut Eğitim Sisteminin daha iyi işlemesini sağlayacak olanaklar nelerdir?

• Emniyet Genel Müdürlüğünün Eğitim Sistemi için yeni ve özgün bir Modelinin geliştirilmesine gereklilik var mıdır? Varsa bu model nasıl olmalıdır?

Amaç
Türk Emniyet Teşkilatının her tür ve düzeydeki personelini yetiştiren tüm eğitimlerin ve bu eğitimlerin dayanağı olan görevlerin;

• Sistem yaklaşımı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi, çağdaş yönetim ve gelişim ilkelerini yansıtan bir model kapsamında branş dışı eğitim ihtiyacını belirlemeye dönük olarak analiz etmek,

• Analiz sonuçlarının Türk Emniyet Teşkilatının Eğitim Sistemine yansıtılmasını sağlamaya dönük durum tespiti yapmak,

• Eğitim sisteminde oluşan gelişme ve yeniliklerin Türk Emniyet Teşkilatının eğitimle ilgili diğer birim ve teşkilatları üzerindeki etkisine göre yeni eğitim programları önermek;

• 21. Yüzyılın ve yakın gelecekte üyesi olunacağı beklenen Avrupa Birliği normlarında çağdaş Türk Emniyet Teşkilatı Eğitim Sisteminin işleyişine katkı sağlayacak sürdürülebilir ve geliştirilebilir model önerisinde bulunmaktır.

Veri Toplama ve Çözümleme Yöntemleri
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Rütbelere ve Kıdeme Göre Hizmetiçi Eğitim Planlamasına esas oluşturacak eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesinde ARGESTAR uzmanlarının geliştirmiş oldukları ve ARGESTAR’a ait özgün bir yöntem olan “Beceri Karması Yöntemi” uygulanmış olup, bu yöntem ile göreve ilişkin işlemlerin tam, hatasız ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaya dönük, unvan/unvanlara bağlı mevcut görev tanımlarındaki işlemlere ilave olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Rütbelere ve Kıdeme Göre eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için analiz yapılması amaçlanmıştır. Yöntemin temelinde, gerçek görev ortamının zorunlu kıldığı koşullara göre gerekli ilave eğitim içeriğinin tasarlanarak, uygun eğitim ortamında personele kazandırılması için Hizmetiçi eğitim planlamalarına esas olacak şekilde eğitim programlarının belirlenmesi yer almaktadır.

Beceri Karması Yöntemi’ne ilişkin açıklamalar ve işlem basamakları aşağıda sıralanmıştır.

1) Masa başı Çalışması (Görev Tanımlarına İlişkin Mevzuatın İncelenmesi),
2) Kurum İçi Uzman Görüşü Alınması (Derinlemesine Görüşme),
3) Gözden Geçirme Toplantısı (Odak grup Çalışması),
4) Üst Yönetim-Ortak Akıl Toplantısı,
5) Öngörü Konferansı,
6) Anket Uygulaması