Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Kurumsal Kapasitenin Artırılması Danışmanlığı (KUDAKA TD Projesi)

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı’na kurumsal kapasitenin artırılması için Yönetim Danışmanlığı, Eğitim ve Araştırma Projesi çok başarıyla tamamlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada yukarıda verilen problem cümlesine bağlı olarak Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin, memnuniyetleri, kurumun organizasyon, yönetim, insan kaynakları, hizmet sunumu, süreçler, eğitim, fiziki altyapı ve teknik altyapı açısından güçlü yanları ve iyileştirmeye açık yönlerine ilişkin değerlendirmeleri cinsiyet, mesleki hizmet yılı (kıdem), Başkanlıktaki hizmet yılı, unvan, birim gibi bağımsız değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin demografik dağılımı nasıldır?

2. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?

3. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri meslekteki hizmet yıllarına göre farklılaşmakta mıdır?

4. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri Başkanlıktaki hizmet yıllarına göre farklılaşmakta mıdır?

5. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri unvanlarına göre farklılaşmakta mıdır?

6. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri görev yaptıkları birimlerine göre farklılaşmakta mıdır?

7. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin kurumun organizasyon, yönetim, insan kaynakları, hizmet sunumu, süreçler, eğitim, fiziki altyapı ve teknik altyapı açısından güçlü yanları ve iyileştirmeye açık yönlerine ilişkin değerlendirmeleri nasıldır?

Araştırmanın Önemi

Bu araştırma, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı organizasyon ve yönetim yapısı, insan kaynakları, hizmet sunumu, süreçler, eğitim, fiziki alt yapı ve teknik alt yapı ile kurumun güçlü ve iyileştirilmeye açık yönleri hakkında geçerlilik ve güvenirlik düzeyi yüksek bilgi sağlayacaktır. Bu faktörlere ilişkin olarak karşılaşılan sorunlara etkili ve yeterli problem çözme araç ve yöntemleri işe koşulabilecektir. Araştırma sonuçları, kurumsal kapasite artırmada etkin olarak kullanılabilecektir. Diğer yandan, Erzurum’da başlatılan bu çalışmanın kısa sürede diğer vergi dairesi başkanlıkları kanalıyla ile Maliye Bakanlığı yurt çapındaki birimlerine ulaşması ve onların mükellef odaklı düşünme felsefesi kazanmaları için gerekli çalışmaları başlatılmasına aracılık etmesi beklenmektedir.

Sayıltılar

1. Bu araştırmada araştırmaya katılan Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personeli uygulanan bilgi toplama araçlarını içtenlikle ve doğru olarak cevaplandırmışlardır.

2. Araştırmada kullanılan bilgi toplama araçları araştırmanın amacına uygundur.

Sınırlılıklar

1. Araştırma, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personeli ile sınırlıdır.

2. Araştırma, örnekleme seçilen personel ile sınırlıdır.

3. Araştırma, araştırma anketinde bulunan maddelerle sınırlıdır.

4. Araştırma, Derinlemesine Görüşme’de sorulan sorularla sınırlıdır.

5. Araştırma, Odak Grup Toplantılarında yapılan ortak akıl kapsamında tartışılan konularla sınırlıdır.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırma modeline, araştırma evren ve örneklemine, veri toplama araçlarının geliştirilmesine, verilerin toplanması ve analizine ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada “Beceri Karması Yöntemi” kullanılarak, geçmişten ya da günümüzde mevcut olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı olarak Anket Uygulaması, Derinlemesine Görüşme, Odak Grup Toplantısı, Gözlem ve Süreç İzleme yapılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinden oluşan toplam 207 personel oluşturmaktadır. İdare tarfaından Araştırma Örneklemi 170 kişi olarak belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi

Araştırma 14-28 Şubat tarihlerinde arasında yoğun bir çalışma programı gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada veri toplama araçları aşağıdaki aşamalara göre geliştirilmiştir.

1. Aşama: Üst Yönetim-Ortak Akıl Toplantısı

2. Aşama: Gözlem ve Süreç İzleme

3. Aşama: Odak Grup Toplantısı- Ortak Akıl Toplantısı

4. Aşama: Anket Formu (Taslak anket formu pilot olarak seçilen bir 14 kişilik gruba uygulanmış ve geçerlik ve güvenirliği hesaplanmıştır).

5. Aşama: Derinlemesine Görüşme

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler “Beceri Karması Yöntemi” ile toplanmıştır. Öncelikle Erzurum Vergi Dairesi Başkanın ve diğer birim yöneticilerinin katılımı ile yapılan ortak akıl toplantısında Yönetim Danışmanı Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından Proje ve Veri Toplama Araçları hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan görüşmelerin ışığında “Beceri Karması Yöntemi”nin kullanılmasına karar verilmiştir.

Pilot uygulama sonrası Ek’te yer alan Anket Formu, gözetim altında ardışık 40’ar kişilik personelin anketi doldurmaları sağlanmış ve aynı gün tüm anket formları çözümlenmek üzere ARGEstar Danışmanlık-Ankara’ya gönderilmiştir.

Anket Formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; kurumu sahiplenme, yönetimden memnuniyet, çalışanların yetkilendirilmesi, adalet ve eşitlik, çalışma ortamı, iletişim, iş memnuniyeti, takdir ve ödüller, takım çalışması ve yöneticiden memnuniyet gibi boyutları (bağımlı değişken) içeren 50 madde; ikinci bölüm ise bağımsız değişken olarak kişisel özellikleri (cinsiyet, toplam hizmet yılı, Erzurum Vergi Dairesi’ndeki hizmet yılı, unvan ve çalışılan birimler) içeren 4 adet madde olmak üzere toplam 54 soru/maddeden oluşmuştur.

Cevaplandırmalar için 5’li Likert Skalası kullanılmıştır. Bu skaladaki 1 puan “kesinlikle katılmıyorum”a, 5 puan ise “tamamen katılıyorum”a denk gelmektedir. Yapılan analizlere göre anketin güvenilirliğinin sağlanması açısından bir maddenin (16. madde) analizden çıkarılması uygun bulunmuştur ve analize 49 madde ile devam edilmiştir. Unvan karşılaştırmalarında, anketi dolduran grup müdürü bir kişi olduğu için, karşılaştırmaların daha sağlıklı olması açısından, grup müdürü, müdür kategorisinde değerlendirilmiştir. Son olarak yapılan güvenilirlik analizine göre anket sonuçlarının güvenilirliği 0.95 olarak bulunmuştur.