Çevik Şirket

Email

bilgi@ceviksirket.com

Telefon

0 532 446 76 15

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 08:30 - 18:00

Proje Hazırlama ve Geliştirme Eğitimi (SGK Aktüerya ve Fon Yönetimi)

SGK Aktüerya ve Fon Yönetimi D. Bşk.Lığı personeline yönelik olarak iki ayrı grup halinde ve her grup 30 saat/5 gün olmak üzere Proje Hazırlama ve Geliştirme Eğitimi başarıyla tamamlanmıştır.

Antalya’da gerçekleştirileneğitimde Dr. M. Naci Çuhacı ve Osman Karadağ görev almıştır.

Kalkınma, sadece üretimin ve kişi başına düşen gelirin arttırılması değildir. Kalkınma, az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda ekonomik, toplumsal ve kültürel yapının değiştirilmesi ve yenilenmesidir. Yıllar boyunca ülkeler kaynakların dağılımında etkinliği ve yatırımların verimliliğini sağlamak için farklı kalkınma stratejileri uygulamıştır. Kalkınma ekonomisinin ilk dönemlerinde bazı ekonomi bilim insanları (Rosenstein, Rodan ve Nurkse gibi) dengeli kalkınmanın gerekli olduğunu ileri sürerken, bazıları da (Hirschman gibi) büyüyen ekonomilerde birbirini izleyen darboğazlar ve kıtlıklar olması nedeniyle dengesiz kalkınmanın ülke ekonomileri açısından daha etkin sonuçlar sağlayacağını iddia etmişlerdir.

Batı ekonomilerinde dengeli kalkınma ile gelen sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun azaltılması, gelişmekte olan ülkeler için model olmuştur. Kalkınma çabaları, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan proje ya da programlarla gerçekleştirilir. Ülkemizde de 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması ile toplumsal ve siyasal değerler ışığında ulaşılmak istenen toplumsal ve ekonomik amaçlara uygun kaynakların belirlenmesi, dağıtılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kalkınma planları hazırlanmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda çok aşamalı planlama yaklaşımının benimsendiği planlı dönemde makro aşamaların ve sektör aşamalarının yanı sıra temel planlama aşaması olarak proje kabul edilmiştir.

Projeler, eğer uygun bir şekilde tasarlanıp yönetilmez ise, yarar sağlamayı hedefledikleri toplulukların öncelikli gereksinimlerine yanıt verememekte, öngörülen çıktılar üretilememekte, üretildiği durumlarda da kalıcı kılınamamakta, hedef gruplar yeterince yararlanamamakta, proje maliyetleri öngörülenden daha yüksek hale gelmekte, uygulamada öngörülen zamanlar aşılmakta ve zaman zaman da öngörülmeyen ve istenmeyen çıktılar üretilebilmektedir.

Projeden yararlanacak olanların proje tanımlama sürecine yeterince ya da hiç katılmamış olmasından kaynaklanan yönetim zayıflıkları, proje finansman yönetimindeki eksiklikler, uygulama sırasında izleme mekanizmasının oluşturulmaması, proje faaliyetlerinin proje amacı ile yeterince ilişkili olmaması, projenin tasarımı sırasında projenin dış koşullarının gözetilmemiş olması, yukarıda sözü edilen başarısızlıklara katkıda bulunur.

Proje ve programların hedeflerine ulaşması için, başarısızlıkları ortadan kaldırmak ve proje yönetimini güçlendirmek üzere bazı araçlar geliştirilmiştir. Proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, hızlı değerlendirme teknikleri gibi adlar altında geliştirilen bu yöntemler, proje ve programları destekleyen fon yöneticileri tarafından da benimsenmiştir.

Bu eğitimin amacı da, toplumsal yarar üretmek için faaliyette bulunan kuruluşların programlarında yer alan çalışmaları, kendi öz kaynaklarını ya da dış kaynakları kullanarak hedef alınan grupların yararına en etkili, en verimli ve en kalıcı biçimde gerçekleştirmelerine destek olmaktır. Bu maksatla, potansiyel Hibe Başvuru Sahibine Proje, Program ve Proje Döngüsü Yönetimini tanıtmak ve bunların kullanımlarını uygulamalarla göstermektir.